Publications

Title: A Closer Look at Temporal Sentence Grounding in Videos:Dataset and Metric

Authors: Yitian Yuan, Xiaohan Lan, Xin Wang, Long Chen, Zhi Wang, Wenwu Zhu


Title: Modeling 3D Objects:Implications for Neuroscience, Behavioral and Medical Studies:A Case Demo

Authors: Andrey Vlasov, Alexey Tumyalis, Vladislav Aksiotis, Carlos Nieto, Arsenjy Karavaev


Title: Using Feature Interaction among GPS Data for Road Intersection Detection

Authors: Rutian Qing, Yizhi Liu, Yijiang Zhao, Zhuhua Liao, Yuxuan Liu


Title: NLOS Imaging Assisted Navigation for BVI

Authors: Yingxuan Zhu, Jian Li


Title: Learning Positional Priors for Pretraining 2D Pose Estimators

Authors: Kun Zhang, Ping Yao, Rui Wu, Chuanguang Yang, Ding Li, Min Du, Kai Deng, Renbiao Liu, Tianyao Zheng